Według oceny oraz możliwości prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej w środowisku należy skupić się przede wszystkim na następujących celach, które stanowią autonomiczną misję Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury

1

Utrzymanie oraz rozwijanie imprez promujących kulturę i wybitne przedsięwzięcia artystyczne w Międzyrzeczu oraz regionie.

2

Ochronę twórczości artystycznej i środowisk twórczych a zarazem ochronę społecznego ruchu kulturalnego i tożsamości regionalnej

3

Zagwarantowanie rozwoju czytelnictwa i biblioteki oświatowej.

4

Realizacja współpracy międzynarodowej w dziedzinie kultury

 •  MISJA
  Tworzyć i dostarczać wysokiej jakości kulturę w gminie Międzyrzecz, która stanowić będzie cenny element życia jej mieszkańców.

 •  WIZJA
  Międzyrzecki Ośrodek Kultury będzie miejscem dynamicznie prowadzonej polityki kulturalnej, którego oferta stanowić będzie o wysokiej jakości życia jej mieszkańców.

 •  CELE STRATEGICZNE
  Koncepcję programową Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury konstruują następujące cele strategiczne, które służyć będą podniesieniu, jakości i efektywności polityki kulturalnej.
  W obrębie każdego z nich wyznaczam następujące cele operacyjne.

CEL STRATEGICZNY 1: PODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI OFERTY KULTURALNEJ
W obrębie tego priorytetu strategicznego wyznaczam następujące cele operacyjne:
1.1 Rozwijanie i nadawanie nowych form imprezom cyklicznym w gminie
1.2 Popularyzacja książki i dostarczanie nowoczesnych form czytelnictwa.
1.3 Rozwijanie edukacji kulturalnej poprzez pozyskiwanie wiedzy i umiejętności obcowania z różnorodnymi formami sztuki, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, oraz nabywanie i rozwój kompetencji kulturalnych w wyniku aktywności kulturalnej ( m.in. lekcje ze sztuką dla szkół)
1.4 Współtworzenie z mieszkańcami kulturalnej strefy publicznej.
1.5 Wspieranie rozwoju twórczości oraz upowszechniania kultury w tym filmowej oraz sztuki ( m.in. stworzenie oferty kina kulinarnego, tygodni tematycznych w kinie)
1.6 Wspieranie rozwoju lokalnej twórczości, zespołów i kultury folklorystycznej działających w regionie
1.7 Organizacja dużych, prestiżowych wydarzeń o ponadlokalnym charakterze, unikatowych na skale regionu
1.8 Wypracowanie nowych, kreatywnych projektów kulturalnych
1.9 Stworzenie lokalnej polityki kulturalnej i konsekwentne jej realizowanie.
1.10 Poszerzenie oferty zajęć o brakujące grupy wiekowe (m.in. dzieci
w wieku 0-3, młodzież, seniorzy)

Oczekiwany rezultat: Stworzenie łatwo dostępnej oferty kulturowej otwartej na nowe inicjatywy i trendy kulturowe, przy jednoczesnej dbałości o patriotyzm i kulturę ludową.

CEL STRATEGICZNY 2: ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH
W obrębie tego priorytetu strategicznego wyznaczam następujące cele operacyjne:
2.1. Prowadzenie działalności edukacyjnej dla kadry MOK
2.2 Wzrost stopnia integracji pracowników.
2.3 Wprowadzenie czytelnego systemu motywacyjnego oraz obiektywnego systemu oceny pracowniczej.

Oczekiwany rezultat: Wykreowanie Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury, jako instytucji posiadającej kadrę otwartą na rozwój i nowe inicjatywy.

CEL STRATEGICZNY 3: KULTUROWY ROZWÓJ OŚRODKA
3.1 Poprawa stanu i dostępności infrastruktury kulturalnej; poprawa jakości przestrzeni publicznej i jej lepsze wykorzystanie na działania kulturalne w szczególności dla grup społecznych takich jak: młodzież, seniorzy, osoby niepełnosprawne np. głuchoniewidome.
3.2 Udostępnienie infrastruktury kulturalnej twórcom i organizacjom na podobnych zasadach, niezależnie od ich statusu prawnego.
3.3 Budowanie systemu informacji o kulturze, wykorzystującego nowe technologie komunikacyjne, w tym udostępnienie mieszkańcom zdygitalizowanych zasobów kultury i bibliotecznych.

Oczekiwany rezultat: Wykreowanie Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury, jako nowoczesnego ośrodka dynamicznie realizującego politykę kulturalną zarówno w gminie jak i regionie.

CEL STRATEGICZNY 4: WZROST SAMOFINANSOWANIA
4.1. Dążenie do wypracowania większych dochodów własnych poprzez realizacje zadań statutowych MOK
4.2. Pozyskiwanie funduszy krajowych i zagranicznych na realizacje projektów kulturalnych
4.3. Dywersyfikacja źródeł finansowania
4.4. Racjonalizacja gospodarki finansowej ( m. in. Poprzez wprowadzenie controllingu działowego)
4.5. Stworzenie oferty sponsoringowej- pozyskiwanie dodatkowych środków na wydarzenia

Oczekiwany rezultat: Zwiększenie przychodów MOK, które przyczynią się większych możliwości uatrakcyjnienia oferty kulturalnej np. nowe wydarzenia.