Międzyrzecki Ośrodek Kultury tworzą

Międzyrzecki Ośrodek Kultury jest gminną instytucją kultury.
Do podstawowych zadań MOK należy:

  1. edukacja przez sztukę,
  2. tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania kulturą i sztuką,
  3. rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie – w miarę posiadanych możliwości – potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,
  4. koordynowanie działalności na terenie miasta w zakresie organizacji imprez kulturalnych,
  5. gromadzenie, ochrona i udostępnianie zbiorów bibliotecznych.

Historia MOK

Otwarcie Powiatowego Domu Kultury w Międzyrzeczu nastąpiło 22 lipca 1971 r. w obiekcie, który powstał na ruinach nieskończonej budowli niemieckiej, mającej spełniać wcześniej tę samą rolę. Po kapitalnym remoncie i przy ogromnym zainteresowaniu społeczeństwa, pełną działalność rozpoczęto we wrześniu 1971 r. Spełniły się oczekiwania mieszkańców, albowiem do tej pory była w naszym mieście tylko Poradnia Kulturalno-Oświatowa, która nie spełniała wszystkich potrzeb międzyrzeczan z uwagi na skromne warunki lokalowe.
W nowym budynku mieściła się sala widowiskowo-kinowa na 430 miejsc z pełnym zapleczem scenicznym (duża scena, garderoby, profesjonalne oświetlenie teatralne i koncertowe), sala tańca (wielofunkcyjna), sala wystaw (z przemienną funkcyjnością), pracownie: plastyczna, dekoratorska, sala do prób teatralnych, muzycznych, rekwizytornia, pomieszczenia biurowe, kawiarnia. W 1973 r. na potrzeby Domu Kultury oddano do użytku salę zabaw „Pod Kasztanem”, zaadaptowaną z budynku dawnej Strzelnicy, i znajdującej się na posesji domu kultury. Sala wykorzystywana była na zajęcia Klubu Tańca Towarzyskiego, turnieje taneczne, próby zespołów muzycznych i imprezy dla zakładów pracy. Sala na początku lat osiemdziesiątych została zaadaptowana na Przedszkole, a później na ośrodek zdrowia. Powyższe obiekty Domu Kultury należały do najnowocześniejszych i najpiękniejszych w ówczesnym województwie zielonogórskim.

Powiatowy Dom Kultury działał do roku 1975, gdy po reorganizacji administracyjnej województwa przekształcono go w Międzyrzecki Dom Kultury i pod taką nazwą funkcjonował do marca 1995 r. Od kwietnia 1995 r. w skład MDK weszły biblioteka i stadion. Zmieniono nazwę MDK na Międzyrzecki Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji. Nadal aktualna była jednak funkcja, dla której obiekt został wybudowany. W roku 2001 odłączono od MOKSiR-u stadion i zmieniono nazwę na Międzyrzecki Ośrodek Kultury.
Dom Kultury od początków swojego istnienia prowadzi działalność upowszechniania kultury i sztuki, poprzez aktywne uczestnictwo dzieci, młodzieży i dorosłych w zajęciach sekcji i kół zainteresowań. Odbywające się w sali widowiskowej koncerty, widowiska oraz spektakle teatralne zawsze cieszyły się dużym zainteresowaniem widzów. Organizowano tam przeglądy zespołów artystycznych, festiwale, turnieje taneczne oraz konkursy o skali lokalnej, wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej. Repertuar Kina Świt dostosowany był do różnych grup wiekowych, odbywały się również ogólnopolskie premiery filmowe, działał Dyskusyjny Klub Filmowy. W sali wystawienniczej prezentowano prace artystów profesjonalnych i amatorów. Zajęcia zespołów artystycznych działających w MOK odbywały się w sali tańca i wystaw od poniedziałku do soboty. Z uwagi na dużą liczbę zajęć zespołów MOK oraz prób zespołów szkolnych wykorzystywano również hol kina i salę widowiskową w godzinach przedpołudniowych. Ze względu na bardzo dobre warunki lokalowo-techniczne w Międzyrzeczu organizowane były przeglądy i festiwale różnych form artystycznych, zlecanych przez RCAK w Zielonej Górze i Radio Zachód.

W 2006 roku nastąpiła katastrofa budowlana. Jej skutki są niepowetowaną stratą dla mieszkańców naszej gminy i powiatu. Przez okres czterech lat trwania remontu Międzyrzecki Ośrodek Kultury funkcjonował w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Międzyrzecz. Zajęcia zespołów i sekcji przeprowadzano w salach placówek oświatowych. Imprezy plenerowe, konkursy i przeglądy realizowano zgodnie z zaplanowanym kalendarzem imprez na dany rok.
W 2011 roku nastąpiło przeniesienie do nowo wyremontowanego obiektu, stwarzającego doskonałe warunki do prowadzenia działalności kulturalnej.