Konkurs na projekt plakatu do widowiska „Opowieści z Narnii: Lew, Czarownica i Stara Szafa”

Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 czerwca

plakat Konkursu na projekt plakatu do widowiska "Opowieści z Narnii: Lew, Czarownica i Stara Szafa"

Regulamin konkursu

 • 1 Postanowienia ogólne

1) Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie na projekt plakatu do widowiska „Opowieści z Narnii. Lew, czarownica i stara szafa”, zwanym dalej „Konkursem”.

2) Organizatorem Konkursu jest Międzyrzecki Ośrodek Kultury, ul. Konstytucji 3 Maja 30, 66-300 Międzyrzecz, e-mail: sekretariat@mokmiedzyrzecz.pl, zwana dalej „Organizatorem”.

 • 2 Cel Konkursu

Celem Konkursu jest zaangażowanie i zachęcenie dzieci i młodzieży do poznania twórczości C. S. Lewisa, a w szczególności książki „Opowieści z Narnii. Lew, czarownica i stara szafa”, a także kreatywnego spędzania wolnego czasu, rozwijania zdolności manualnych i  aktywne włączenie w  proces powstawania widowiska.

 • 3 Temat Konkursu

1) Tematem Konkursu jest przygotowanie pracy plastycznej w technice: malarstwa, grafiki, kolażu,
w formacie A3, nawiązującej do tematyki powieści, która jest kanwą scenariusza naszego widowiska.

2) Praca powinna uwzględniać wymogi projektu plakatu, tzn. jej kompozycja powinna być tak przemyślana, by możliwe było dodanie do niej niezbędnych informacji nt. premiery widowiska (daty, godziny), a także logotypów organizatorów czy partnerów.

 • 4 Terminy

1) Konkurs trwa od 20.05.2022 roku do 21.06.2022 roku.

2) Prace konkursowe, podpisane na odwrocie (imię i nazwisko, klasa) należy dostarczyć osobiście
do siedziby Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury, ul. Konstytucji 3 Maja 30, 66-300 Międzyrzecz

3) Ogłoszenie wyników nastąpi do 24.06.2022 r. na stronie internetowej www.mokmiedzyrzecz.pl oraz na profilu społecznościowym facebook.

 • 5 Warunki uczestnictwa

1) Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas V-VIII szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych
z terenu gminy Międzyrzecz.

2) Pełnoprawni opiekunowie muszą wyrazić zgodę na udział w konkursie niepełnoletnich uczestników konkursu (zał. nr 1 do Regulaminu – zgłoszenie i zgoda).

3) Zgłoszenie pracy konkursowej odbywa się przez bezpośrednie dostarczenie jej do siedziby Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury wraz ze zgodą od rodziców/prawnych opiekunów Uczestników
w zakresie udziału w konkursie, przekazania praw autorskich oraz wykorzystania wizerunku (zał. nr 3 do Regulaminu – Zgoda na wykorzystanie wizerunku). Wzory zgód stanowią załączniki do Regulaminu.

4) Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji zgłoszonych prac pod kątem ich zgodności z  niniejszym Regulaminem.

5) Zgłoszenie do udziału w Konkursie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu, w tym Polityki Przetwarzania Danych § 8.

6) Zgłoszenie do udziału w konkursie oznacza wyrażenie zgody na publikację prac wybranych przez Organizatora.

 • 6 Nagrody i Jury

1) Dla laureatów pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca zostaną przyznane nagrody rzeczowe.

2) Jury składa się z osób powołanych przez Organizatora.

3) Oceniane będą następujące aspekty: kreatywność, walory artystyczne, zgodność z tematyką zadania konkursowego oraz możliwość wykorzystania projektu do dalszej promocji widowiska (stworzenia na jej bazie plakatu).

4) Członek Jury nie będzie oceniał prac, jeśli zostały wykonane przez osoby z nim spokrewnione.

5) Członkowie Jury są zobowiązani do zachowania poufności w sprawach dotyczących przebiegu posiedzeń i podejmowanych decyzji.

7) Posiedzenie Jury odbędzie się w terminie do 24.06.2022 r.

8) Wybór prac dokonany przez jury jest ostateczny, wiążący i nie podlega procedurze odwoławczej.

9) Praca, która zajęła pierwsze miejsce wykorzystana zostanie do wykonania na jej bazie plakatu.

 • 7 Prawa autorskie

1) Z chwilą przesłania pracy konkursowej Uczestnik udziela Organizatorowi bezterminowej, nieodpłatnej, wyłącznej licencji uprawniającej do korzystania z autorskich praw majątkowych do  nadesłanej pracy konkursowej w całości lub części, stanowiącej utwór w rozumieniu prawa autorskiego, na wymienionych poniżej polach eksploatacji:

 1. a) Trwałe lub czasowe utrwalenie lub zwielokrotnienie lub edytowanie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym wprowadzanie do pamięci komputera oraz wszystkich typów nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego, jak również trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami;
 2. b) Publiczne rozpowszechnianie i udostępnianie w ten sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworu w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
 3. c) Rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych;
 4. d) Prawo do wykorzystania dla celów edukacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych;
 5. e) Prawo do rozporządzania oraz prawo udostępniania do korzystania z utworu, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji.

2) Udzielenie licencji następuje na podstawie oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 2 do  Regulaminu.

3) Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że przekazujący oświadcza, iż nie naruszają one praw osób trzecich, w szczególności nie naruszają ich autorskich praw majątkowych i osobistych. W razie wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej osoba przekazująca zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.

4) Organizator decyduje o terminach, sposobach i formach wykorzystania i rozpowszechniania prac konkursowych, przy czym nie jest obowiązany do ich rozpowszechniania/upubliczniania.

5) Organizator na podstawie regulaminu jest także uprawniony do udzielania dalszych zgód, zezwoleń i sublicencji na korzystanie z nadesłanych prac podmiotom trzecim, w tym także w zakresie ustanowionych upoważnień.

6) Organizator będzie oznaczać każdą pracę imieniem i nazwiskiem ich twórcy.

 • 8 Przetwarzanie danych osobowych

1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informujemy, iż:

 1. a) Podmioty odpowiedzialne u Organizatora za przetwarzanie danych osobowych: Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator – Międzyrzecki Ośrodek Kultury, ul. Konstytucji 3 Maja 30, 66-300 Międzyrzecz, e-mail: iod@mokmiedzyrzecz.pl
 2. b) Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych przez Organizatora:

– dane osobowe Uczestnika Konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz poinformowania Laureatów o wynikach Konkursu,

– dane osobowe niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie obejmują: imię i nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania.

– podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne i odbywa się na podstawie zgody – jednakże odmowa podania danych uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie.

 1. c) Kategorie odbiorców danych osobowych: Dane osobowe Uczestnika Konkursu nie będą udostępniane innym odbiorcom.
 2. d) Przesyłanie danych osobowych do państwa trzeciego: Dane osobowe Uczestnika Konkursu nie będą przesyłane do państw trzecich.
 3. e) Okres przetwarzania danych osobowych przez Organizatora: Dane osobowe Uczestnika Konkursu będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych jednak nie dłużej niż 12 miesiące od końca trwania Konkursu,
 4. f) Prawa Uczestników Konkursu: Uczestnik ma prawo do żądania od Administratora:

– dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

– do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

– do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,

– do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tym zakresie, chyba, że będziemy w stanie wykazać, że są one nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

– do przenoszenia danych,

– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

2) W celu skorzystania z praw określonych powyżej należy skontaktować się z Administratorem.

3) Dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec uczestnika skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływa.

4) Dodatkowe informacje o Konkursie związane z jego funkcjonowaniem Uczestnik Konkursu może uzyskać, wysyłając e-mail na adres: plastyka@mokmiedzyrzecz.pl
Osobą do kontaktu jest Hubert Winnik.

 • 9 Postanowienia końcowe

1) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu podczas trwania Konkursu.

2) We wszystkich szczegółowych kwestiach nieobjętych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Organizator.

Pobierz Regulamin oraz „Zgodę Rodzica”