Konkurs „Rozwiń skrót MOK”

Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 maja

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na najbardziej kreatywne rozwinięcie skrótu MOK! Każdy Uczestnik składa wyłącznie jedną propozycję, którą zamieszcza w formie komentarza pod postem konkursowym na naszym profilu Facebook.

Komentarze pod postem konkursowym można dodawać do 31 maja, a komentarze zamieszczone po godzinie 23:59 nie będą rozpatrywane. Ogłoszenie wyników nastąpi 5 czerwca na profilu Facebook Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury.

W konkursie mogą wziąć udział osoby mające nie mniej niż 13 lat. W przypadku osób niepełnoletnich lub nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych. Osoby biorące udział w konkursie oświadczają, że taką zgodę posiadają lub ze względu na pełną zdolność do czynności prawnych nie potrzebują tego typu zezwolenia.

Grafika promująca drugi koncert Roksany Węgiel

Nagroda główna

Główną nagrodą w konkursie jest bilet w pierwszym rzędzie na koncert Roksany Węgiel! Wydarzenie odbędzie się 28 czerwca na sali kinowo – widowiskowej Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury.

Regulamin konkursu

MIĘDZYRZECKI OŚRODEK KULTURY OBCHODZI W 2021 R. JUBILEUSZ 50-LECIA I Z TEJ OKAZJI ZAPRASZA DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA
KREATYWNE ROZWINIĘCIE SKRÓTU MOK

REGULAMIN KONKURSU FACEBOOK z dnia 17 maja 2021

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu Facebook (zwanym w dalszej treści „Konkursem”) jest Międzyrzecki Ośrodek Kultury (zwany w dalszej części Regulaminu „Organizatorem”).
2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
3. Warunki udziału w Konkursie określone są w niniejszym Regulaminie Konkursu (zwanym dalej Regulaminem).
4. Przy przystąpieniu do Konkursu podanie danych osobowych przez Uczestnika Konkursu (zwanym dalej Uczestnikiem) jest dobrowolne, lecz niezbędne. Osobom, które udostępnią dane osobowe przysługuje prawo dostępu do tych danych, dokonywania zmian lub ich usunięcia.
5. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za realizację i wyniki Konkursu. Facebook jest znakiem towarowym, zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
6. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/mokmiedzyrzecz (zwanej dalej Fanpage).
7. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu nadzór sprawuje Organizator, który udziela informacji na temat Konkursu, a także rozpatruje zgłoszone reklamacje.
8. Organizator jest jedynym fundatorem nagród w Konkursie.

 

II. UCZESTNICY KONKURSU

1. Konkurs kierowany jest do użytkowników zarejestrowanych na Portalu Facebook, mających nie mniej niż 13 lat. W przypadku osób niepełnoletnich lub nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych. Osoby biorące udział w konkursie oświadczają, że taką zgodę posiadają lub ze względu na pełną zdolność do czynności prawnych nie potrzebują tego typu zezwolenia.
2. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.
3. Warunkiem udziału w Konkursie jest oświadczenie Uczestnika, że:

a. jest osobą fizyczną, która posiada zdolność do czynności prawnych, lub posiada zgodę rodziców/opiekunów prawnych – druk zgody dla uczestnika niepełnoletniego lub nieposiadającego pełnej zdolności do czynności prawnych – do pobrania na stronie www.mok.miedzyrzecz.pl. Zgodę należy dostarczyć do organizatora osobiście do sekretariatu MOK (od poniedziałku do piątku w godz.8.00-16.00) lub przesłać skanem na adres: sekretariat@mokmiedzyrzecz.pl w terminie trwania Konkursu.
b. zapoznał się z niniejszym Regulaminem i w całości akceptuje przedstawione w nim warunki,
c. zobowiązuje się do przestrzegania zapisów Regulaminu Konkursu oraz regulaminu serwisu Facebook,
d. wyraził zgodę lub posiada zgodę rodzica/opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z udziałem w Konkursie.

4. W Konkursie nie mogą brać udziału jego organizatorzy.

III. TEMAT I ZASADY KONKURSU

1. Tematem Konkursu jest kreatywne rozwinięcie skrótu MOK (Międzyrzecki Ośrodek Kultury).
2. Każdy Uczestnik składa wyłącznie jedną propozycję, którą zamieszcza w formie komentarza na profilu Organizatora, pod postem z Ogłoszeniem Konkursu.
3. Konkurs będzie dostępny na profilu Organizatora portalu społecznościowym Facebook.
4. Rozpoczęcie Konkursu nastąpi w dniu 17 maja 2021 roku o godz. 18:00, a zakończenie w dniu 31 maja 2021 roku o godz. 23:59.
5. Posty zamieszczone po podanej godzinie zakończenia nie będą rozpatrywane.
6. Wyboru na najbardziej kreatywne rozwinięcie skrótu MOK dokona Organizator.
7. Ogłoszenie wyniku Konkursu nastąpi w dniu 05 czerwca 2021 roku o godz. 18:00. Organizator przewiduje wyłonienie trzech laureatów Konkursu – 1, 2, 3 miejsce.

 

IV. NAGRODY

1. Dla zwycięzcy Konkursu przewidziana jest nagroda w postaci biletu na koncert Roksany Węgiel.
2. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę lub na inną rzecz.
3. O wyniku Konkursu Organizator poinformuje poprzez zamieszczenie postu z informacją na stronie www.facebook.com/mokmiedzyrzecz
4. Laureaci mogą zrzec się nagród, ale w zamian nie przysługuje ekwiwalent pieniężny, ani inna nagroda.

 

V. WARUNKI ODBIORU NAGRÓD

1. Organizator powiadamia laureatów o wygranym Konkursie i sposobie odbioru nagrody w wiadomości prywatnej w ciągu 3 dni po zakończeniu Konkursu.
2. Warunkiem odebrania nagród przez laureatów jest przesłanie w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników Konkursu na Fanpage’u Organizatora wiadomości z danymi: imię i nazwisko, nr telefonu i adres e-mail.
3. Brak wiadomości, o której mowa w ust.2 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi, lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez laureata prawa do nagrody.
4. Organizator dostarczy nagrody w ciągu 7 dni od otrzymania informacji, o której mowa w ust.2.
5. Laureatom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród.

VI. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie laureata, w szczególności, jeśli podane informacje są niepełne lub nieaktualne.
2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem Konkursu oraz Regulaminem Facebooka. Dotyczy to w szczególności Uczestników, którzy:

a. zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook, z w szczególności zawierające treści obraźliwe w warstwie tekstowej lub graficznej,
b. podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka,
c. podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich,
d. ingerują w mechanizm działania Konkursu,
e. tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

 

VII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagrody/ód dla laureata/ów.
3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych, ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.
4. W momencie usunięcia danych Uczestnik traci możliwość udziału w Konkursie.

 

VIII. PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej.
2. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:

a. kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźniej pisemnej zgody Administratora,
b. korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

IX. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIE NARUSZEŃ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia wydania Nagrody.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs na Facebooku z dnia ”.
5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 17 maja 2021 roku i obowiązuje do dnia 26 czerwca 2021 roku.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i inne przepisy prawa.
3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny, właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u oraz na oficjalnej stronie Organizatora www.mok.miedzyrzecz.pl
5. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora www.mok.miedzyrzecz.pl

Pobierz „Zgodę Rodzica”